1. oldal

PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA  

I.Általános rendelkezések

 

 

1. Az egyesület jogállása
(1) Az egyesület neve: Pestkörnyéki Kárpát Egyesület
(2) Az egyesület rövidített neve: PKE
(3) Székhelye: 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 17/a.
(4) Honlapja: www.karpatok.eu
(5) Működési területe: nemzetközi
(6) Alapításának éve: 2000.
(7) Az első elnökség első tagjainak neve, lakcíme:
Vámos László 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 17/a. elnök
Csima Mihály 1102 Budapest, Harmat u. 2. VII. em. 5. elnökségi titkár
Horváth Márta 2230 Gyömrő, Rudolf u. 32. elnökségi tag
Victor Mónika 1146 Budapest, Hungária krt. 200/a. elnökségi tag
Pataki János 2142 Nagytarcsa, Kossuth L. u. 16. elnökségi tag
2. Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, a Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő, civil szervezet.
Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
3. Az egyesület egyúttal közhasznú szervezet, amelyre a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és jelen alapszabály alapján fejti ki.
Az alapszabályt az egyesület céljának figyelembevételével kell értelmezni.
Törvény lehetővé teszi a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületnek a közhasznú jogállás a megszerzését, - illetve megtartását, - ha azt kérelmezi és megfelel a vonatkozó törvényben foglalt követelményeknek.
Közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
Az Egyesület a létesítő okiratában alább megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló szervezet, amelynek a szolgáltatásai elsősorban nem a tagjai vagy munkavállalói, illetve önkéntesei, de más, kívülálló harmadik személyek számára is hozzáférhetőek.
Az Egyesület közfeladat teljesítését közvetve szolgálja, amikor közhasznú tevékenységet folytat.

Közhasznú tevékenységei:
(1) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
(2) a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
(3) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében folytatott sporttevékenység kivételével.
4. A fenti tevékenységek a következőkben hivatkozott törvényi rendelkezések szerint közhasznúak:
(1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. § (2) bekezdése deklarálja, hogy a köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat.
A köznevelés törvényben megfogalmazott céljait szolgálja az Egyesületnek a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés terén kifejtett tevékenysége.
(2) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény preambulumában az Országgyűlés kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás előmozdítása elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alaptörvény II. és XV. cikkére, valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira; a 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és kulturális, valamint a diák- és szabadidősportban való részvételi lehetőségre irányuló tevékenysége a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok társadalmi felzárkózásának az előmozdítását szolgálja; különösen a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység.
(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 7.), 8.), 15.)-16.) pontja alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
a) a kulturális szolgáltatás, különösen a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
b) sport, ifjúsági ügyek.
Ezen önkormányzati feladatokhoz sorolható tevékenység végzésével az Egyesület közhasznú feladatot lát el.
5. Az egyesület
(1) közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet;
(2) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
(3) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
(4) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem kap és azoknak ilyen támogatást nem nyújt;
(5) befektetési tevékenységet nem folytat.