10. oldal

VII. Vegyes és záró rendelkezések

 

65. Az egyesület nevében képviseletében aláírásra önállóan, minden korlátozástól mentesen az egyszemélyi felelős vezető az elnök jogosult.
66. Az egyesület elnökét a tisztségét megillető teljes hatáskörében kizárólag az elnök akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti.
67. A teljes hatáskörben helyettesítők a helyettesítés időtartama alatt a megtett, vagy az elmulasztott intézkedésekért jogi és anyagi felelősséggel tartoznak.
68. Az elnök írásbeli meghatalmazása alapján esetenként az elnökség bármely tagja önállóan képviselheti az egyesületet, azzal a megkötéssel, hogy az egyesület nevében a meghatalmazott kötelezettséget nem vállalhat.
69. A bankszámla felett rendelkező két tisztségviselő az elnök és a titkár, egyben ők jogosultak gazdasági kötelezettség vállalással járó szerződéskötések esetén is az aláírásra.
70. Az egyesület csatlakozhat mindazon - szellemiségét és céljai megvalósulását elősegítő hazai és külföldi, illetve nemzetközi szervezetekhez, amelyekbe való belépésről az egyesület közgyűlése előzetes, vagy utólagos (jóváhagyó) határozat formájában dönt.
71. Az egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról saját közgyűlése rendelkezik. Ilyen rendelkezés hiányában a vagyon a hitelezők kielégítése után a Magyarországi Kárpát Egyesület (Nyt.sz.: 4674/1992.) tulajdonába kerül és azt sport-(turisztikai-) célokra kell felhasználni.
72. A Ptk. rendelkezési közül a jogi személy általános szabályait kell alkalmazni, ha e törvény az egyes jogi személy típusokkal kapcsolatban eltérően nem rendelkezik; az egyesületekre a Ptk. 3:63. §-3:87. §-i az irányadóak.
73. A 1996. évi CXXVI. törvény 4.§ (1) bek. a) pontjának aa) alpontja alapján az egyesület a magánszemélyek befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról való rendelkezési jog kedvezményezettjének minősül.
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.