11.oldal

Záradék

 

Az Alapszabály jelen módosítása – amelyet a 2013. évi V. törvény alkalmazása, valamint a közhasznú jogállás újbóli megállapítása érdekében a Budapest Környéki Törvényszék 27.Pk.60.408/2000./6. számú, hiánypótlásra felszólító végzésében foglaltak teljesítése indokolt
 az Általános rendelkezések 2. pontja alatt az egyesület fogalmát az új Ptk. rendelkezése alkalmazásával határozza meg;
 az Általános rendelkezések 3. pontja kiegészült az alapszabály értelmezésére vonatkozó törvényi kikötéssel; ugyanitt az egyesület tevékenységét a közfeladat ellátása helyett a közfeladat teljesítését közvetve szolgáló tevékenységként definiálja;
 az Általános rendelkezések 5. pontja alatt – a végzésben foglaltaknak megfelelően - a létesítő okirat szó szerint tartalmazza az Ectv. 34. § (1) bek. b.-d.) pontjait a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez;
 IV./13. pontban a PKE tagok jogállása kiegészült a Ptk. 3:65. § (4) bekezdésében, illetve a Ptk. 3:72. §. (2) bekezdésében foglaltakkal, a tagok kötelezettségei a Ptk. 3:66. §-a szerint módosultak,
 IV./14. pontban a tagsági jogviszony keletkezésének a szabályozása kiegészült a tagok vagyoni hozzájárulására vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel;
 IV./15. pontban „A tagsági jogviszony megszűnése” esetköréből - a Ptk. 3:68. § rendelkezése miatt kikerült az éves tagdíjfizetés elmulasztása miatt való „törlés”, helyette: a Ptk. 3:69. § alkalmazásával az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.
 a IV./16. pont tartalmazza a Ptk. 3:70. §-ának megfelelően „A tag kizárása” esetére alkalmazandó eljárást azzal, hogy az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget nem biztosít.
 A kizárt tag – többek között - a IV./17. pontban írtaknak megfelelően a közgyűlés határozatát bíróság előtt megtámadhatja.
 A IV./18. pont a „Tiszteletbeli tagság” feltételeit elkülönülten szabályozza, egyidejűleg törli a közgyűlés hatásköre cím alatti szövegből a „tiszteletbeli elnök” kitételt;
 V. Az egyesület működése cím alatti rész kiegészült:
o a 19. pontban a közgyűlés fogalmi meghatározásával,
o a 20. pontban azzal, hogy Ectv. 37.§-a alapján a közhasznú szervezet közgyűlése nyilvános, egyébként (a közhasznú jogállás törlését követően) a Ptk. 3:73. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
o a 21. pontban a közgyűlés hatáskörénél az l) pontból kikerült a „törlés”, az n) pont (a tagdíj megállapítása) értelemszerűen kiterjed a vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának módját és idejét is tartalmazó döntésre; r.) pontból a fegyelmi jogkör törlésre került;
o a 22. pont utolsó bekezdése kiegészült a bíróság törvényességi felügyeleti jogkörére tekintettel;
o a 23. pont címként került be,
o a 24. pontban a közgyűlési meghívóra,
o a 25. pontban a napirend kiegészítésére,
o a 26-27. pontban a törvény szövegével a nem szabályszerű összehívására vonatkozóan,
o a 28. pontban a „Határozatképesség”-re vonatkozó kötelező rendelkezésekkel
o a 30. pont címként került be, kiegészült a 31.-32. pont,
o a 33. pont „A szavazati jog gyakorlásának feltételei” között tartalmazza a közgyűlési döntéshozatalból való kizárás kötelező törvényi eseteit, ideértve a közhasznú szervezetekre vonatkozó utolsó bekezdést is.
o a 34. pont „Döntéshozatal” cím alatt a Ptk. 3:76. § rendelkezése szerint az érvényes döntéshez szükséges szavazatok arányát határozza meg, együtt a szavazás nyílt vagy titkos jellegével;
o a 36. pont „A döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról” szól, a korábbi szabályozás kiegészítésével.
 V. Az elnökség cím alatti rész kiegészült:
o 37-39. pont a Ptk. 3:78. § rendelkezése szerint, továbbá a vezető tisztségviselői megbízatás létrejötte, megszűnése (Ptk. 3:25. §) alatti rendelkezésekkel,
o Az elnökség feladata 39./o) pont alatt kiegészült a szolgáltatások nyilvánosságának a biztosításával, r) pontból a fegyelmi jogkör törlésre került;
o 42. pont a „Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség”-ről szól,
o 43. pont tartalmazza az Elnökség tagjainak a felelősségére vonatkozó törvényi (Ptk. 3:24. §) rendelkezéseket.
o 44. pont „Az elnökség működési rendje” címet kapta, kiegészült a határozathozatali arányra vonatkozó, a jegyzőkönyv tartalmára utaló rendelkezéssel. Az elnökség ülései nem nyilvánosak.
o 46. pont tartalmazza a vezető tisztségviselővel szembeni követelményeket és kizáró okokat,
o az alapszabály 58. pontjának az (1) és (3) bekezdése tartalmazza a közhasznú szervezetek vezető tisztségviselőire az Ectv. 38. § (1)-(2) bek., továbbá 39. §-ába foglalt rendelkezéseiben meghatározott további összeférhetetlenségi szabályokat és kizáró okokat.

 V. A felügyelő bizottság cím alatti rész kiegészült:
o 49. pont felügyelőbizottság létrehozása és tagsága, a megbízatás létrejötte és a velük szembeni követelményeket és kizáró okokat is tartalmazza,
o 50. pont kiegészült a határozatképességre, továbbá az Ectv. 41. §-ában meghatározott feladatkörre, jogosítványokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel,
o 51. pont a közhasznú jogállás elnyerésének az esetére vonatkozik,
o 53-54. a felügyelőbizottság intézkedéseinek esetkörét szabályozza a törvénnyel egyezően,
o 56. pontban az alapszabály kiegészült a felügyelőbizottsági tagság megszűnésére vonatkozó rendelkezésekkel,
o 57. pont tartalmazza a felügyelőbizottság tagjainak felelősségére vonatkozó törvényi (Ptk. 3:28. §) rendelkezéseket.
o az alapszabály 58. pontjának (2) bekezdése tartalmazza a közhasznú szervezeteknél működő felügyelő bizottság tagjaira az Ectv. 38. § (3) bekezdésének a rendelkezéseiben meghatározott további összeférhetetlenségi szabályokat és kizáró okokat.
 V. 60. pont a (4)-(8) bekezdésben kiegészült a „Közhasznúsági dokumentáció” nyilvánosságára vonatkozó további törvényi rendelkezésekkel.
 VI. 63. pont kiegészült a közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó szabályozással, az Ectv. 42.§, illetve 44. §-ában foglaltakkal.

Az alapszabály elfogadásának helye, ideje:
Az Alapszabály módosításának a tervezetét a Pestkörnyéki Kárpát Egyesület 2015. év március hó 6. napján megtartott közgyűlése fogadta el.
Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege megegyezik a 2015. év március hó 06. napján megtartott közgyűlésen e napirendi pont keretében hozott közgyűlési határozatokkal elfogadott módosítások alapján hatályos tartalomnak.

Az alapszabály aláírásának helye, ideje:
Nagytarcsa, 2015. év március hó 6. napján