3. oldal

III. Az egyesület szervezete

 

8. Tagság
(1) Az egyesület tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely
a) nyilatkozik a belépési szándékról,
b) elfogadja az egyesület céljait,
c) aki egyetért az egyesület szellemiségével és célkitűzéseivel, erkölcsileg és anyagilag támogatja azt, továbbá
d) vállalja az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítését.
A belépési kérelem elfogadásáról az elnökség határoz.
Az egyesület tagja lehet az a személy, aki
 a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
 magyar állampolgár, vagy
 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
(2) Az egyesület egyéni tagjai a PKE-hez természetes személyként kapcsolódhatnak:
a) közvetlenül (egyénileg);
b) családtagként (család útján), ahol család: az egyesület azon, közös háztartásban élő legalább 2 tagja, akik így regisztráltatják magukat és családi tagdíjat fizetnek.
9. Az egyesület közgyűlése: az egyéni tagok összessége. A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.
10. Az egyesület elnöksége: az egyesület közgyűlése által saját tagjai sorából választott ügyvezető szerv.
11. Vezető tisztségviselők: az egyesület közgyűlése által saját tagjai sorából választott elnök és elnökségi tagok.
12. Felügyelő bizottság: az egyesület közgyűlése által a tagok érdekében az ügyvezetés ellenőrzésére választott testület.