4. oldal

IV. A tagok jogai és kötelességei

 

13. A tagok jogállása
(1) Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.
(2) Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, ha az alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg.
(3) A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
(4) A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(5) Az egyesület tagja jogosult:
a) az egyesület tevékenységében és rendezvényein személyesen véleményt nyilvánítani, az egyesület szolgáltatásait igénybe venni;
b) a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;
c) az egyesület szerveibe választhat és választható.
(6) Az egyesület tagja köteles
a) az egyesületi célok megvalósítását, valamint az egyesület tevékenységét elősegíteni, alapszabályt betartani, a tagdíjat előre befizetni.
b) Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.
c) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
14. A tagsági jogviszony keletkezése
(1) Az egyesületi tagság a törvény rendelkezése szerint az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.
(2) A közgyűlés az alapító okiratba foglalt jelen rendelkezéssel felhatalmazza az Elnökséget a belépési kérelmek elbírálását követően, azok elfogadására.
(3) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
(4) Az egyesületbe való belépés és az abból való kilépés önkéntes. A belépési, illetve kilépési nyilatkozatot az elnökséghez kell intézni. Tagsági jogviszony az elnökség belépést elfogadó válaszának a kézhezvételével keletkezik.
(5) Az egyesület tagja az alapításkor vagy a tagsági jogok keletkezésének más eseteiben köteles az egyesület részére vagyoni hozzájárulást teljesíteni. Az egyesület részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy annak értékét nem lehet visszakövetelni.
15. A tagsági viszony megszűnik:
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A taggal egy naptári évnyi időtartamig nem lehet újabb tagsági jogviszonyt létesíteni.
(1) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A kilépésről írásban kell nyilatkozni és a kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni.
A tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg.
(2) A tagsági jogviszony egyesület általi felmondása (Ptk. 3:69. §): ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti [III./8. pont (1) bekezdése vagy IV. /13. pont (5) bekezdése], és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja (pl. az éves tagdíjfizetés elmulasztása miatt).
A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.
Tagdíjhátralék miatt akkor lehet felmondani, ha az elnökség - rendszerint az éves beszámoló elfogadására összehívott közgyűlést megelőzően - írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el.
A közgyűlésnek a felmondást elrendelő határozatát az elnökség ajánlott levélben közli a taggal, aki azt – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.
(3) A tag kizárása: a tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.
16. Kizárásra az előző pontban idézett, a Ptk. 3:70. §-ában meghatározott esetekben vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás [Ptk. 3:71. § (1) bek. c.) pontja] alapján kerülhet sor a következő eljárás keretében:
(1) A tag kizárására vonatkozó jogkört a közgyűlés gyakorolja.
(2) Az elnökség az első figyelmeztetés után, - az esetben, ha a szabálysértés megismétlődik vagy egyébként olyan súlyos, - haladéktalanul kezdeményezi a kizárási eljárást, azzal, hogy az érintett tagot – legalább 15 nappal korábban kitűzött időpontra - írásban felhívja szóbeli meghallgatásra, amely lehetővé teszi a védekezése előadását. Az ajánlott levélben szabályszerűen megidézett tag távollétében is meghozható az a döntés, amellyel a tag kizárásának az ügyét az Elnökség a közgyűlés elé terjeszti.
(3) A tag kizárását kimondó közgyűlési határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell, aki azt a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja.
17. Az egyesület valamely szervének határozatát bármely tag vagy az egyesület vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja és kérheti a bíróságtól a határozat hatályon kívül helyezését, ha az jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik.
A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
18. Tiszteletbeli tagság
(1) Az egyesület alapszabálya - e jogállás tartalmának meghatározásával - különleges jogállású tagságról is rendelkezik.
(2) Az egyesület alapszabálya tiszteletbeli tagságot hoz létre úgy, hogy az ilyen tagot az egyesület tagjai közgyűlésen választják meg e tagságra. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet; az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.
(3) A tiszteletbeli tag jogosult ebbéli minőségét feltüntetni, az egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni, valamint a számára mindenkor megállapított juttatásokat igénybe venni.
(4) A tiszteletbeli tag tartozik az egyesületi célok megvalósítását elősegíteni.
(5) A tiszteletbeli tagsági viszony megszűnik az arról való lemondással, a felkérés visszavonásával, illetve a tiszteletbeli tag halálával