5. oldal

V. Az egyesület működése

 

A közgyűlés
19. Az egyesület legfőbb döntéshozó szervének megnevezése közgyűlés. A közgyűlés az egyesület tagjaiból áll.
A tagok a törvény vagy az alapszabály alapján őket megillető döntési jogköröket a tagok összességéből álló testületben gyakorolják.
A közgyűlés a döntéseit ülés tartásával hozza.
20. Az egyesület évente egy alkalommal közgyűlést tart.
A közhasznú jogállású egyesület közgyűlése és az ügyvezető szerv ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. (Ectv. 37.§) Egyébként a közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. [Ptk. 3:73. § (2) bek.]
Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek, ezért a közgyűlés tervezett időpontját az egyesület honlapján (karpatok.eu) közzétett tárgyévi rendezvény-naptár tartalmazza.
21. A közgyűlés kizárólagos hatásköre:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének- és az éves közhasznúsági melléklet elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése,
l) a tag kizárása;
m) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondása;
n) tagdíjak megállapítása, ideértve a tagdíj rendelkezésre bocsátásának módját és idejét;
o) az egyesület más szervei által hozott határozatok megváltoztatása.
p) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.
22. A közgyűlés összehívása
Összehívásáról a napirend megjelölésével, a közgyűlés időpontját 30 nappal megelőzően írásos formában - az egyesület honlapján (karpatok.eu) történő közzététel, vagy levélbeni értesítés útján vagy a tag által erre célra megadott e-mail címre történő megküldéssel - az elnökség gondoskodik.
Az Elnökség mint ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az előző feltételek esetén összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
Közgyűlést kell összehívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, az elnökség, a felügyelő bizottság, vagy az egyesület tagjainak egytizede a napirend megjelölésével - írásban kezdeményezi. Az összehívásnak a kérvény beadásától számított 30 napon belül meg kell történnie. Összehívásáról ez esetben a közgyűlés időpontját 15 nappal megelőzően az elnökség gondoskodik.
23. A meghívónak tartalmaznia kell
a) a jogi személy nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A közgyűlés az ülését az egyesület székhelyén, illetve a tagok létszámára tekintettel – ha az eléri az 50 főt – külső helyszínen tartja.
24. A napirend kiegészítése
(1) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
(2) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
25. Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
26. A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
27. Határozatképesség
(1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
(2) Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
28. A határozatképtelenség miatt a közgyűlés tervezett kezdetét követően legalább fél órával későbbi időpontra szabályosan összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirend kérdéseiben a megjelentek szavazati képességére tekintet nélkül határozatképes, ha ezt a meghívó tartalmazza.
29. A közgyűlés lebonyolításának módja
30. Az alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában a közgyűlés megnyitását követően a közgyűlés megválasztja a közgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt, a szavazatszámláló bizottságot a határozatképesség valamint a leadott szavazatok megállapítására és a két hitelesítő tagot.
(1) A közgyűlés levezető elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek, továbbá a szavazatszámláló bizottságnak a választását a felügyelő bizottság elnöke vagy az elnökség egyik tagja vezeti le.
(2) A közgyűlés levezető elnöke csak az egyesület tagjai közül válaszható.
31. A közgyűlés az elnökség és a tagok javaslatai alapján - a napirend kiegészítésére vonatkozó szabályok alkalmazásával - megállapítja napirendjét.
32. A szavazati jog gyakorlásának feltételei
A tagok a közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat.
Az egyéni tagok 1-1 szavazattal bírnak. A jogi személy tagok ezen alapszabály erejénél fogva ugyancsak 1-1 szavazattal bírnak, amelyet képviselőjük (meghatalmazottjuk) útján gyakorolnak.
A szavazati jog nem ruházható át, a szavazati jog gyakorlására más személy nem jelölhető ki. Az Alapszabály – a jogi személy tagot kivéve, - kizárja azt, hogy a közgyűlésen a napirendre tűzött ügyekben a határozathozatalnál a tagot meghatalmazott képviselje.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
(1) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
(2) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
(3) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
(4) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
(5) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
(6) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben, továbbá
(7) akit az alapszabály 57. pontjának (1) bekezdése kizár a közgyűlés döntéshozatalából.
33. Döntéshozatal
(1) A közgyűlés - a (4) alatti kivétellel - határozatait nyilvános tárgyalást követő nyílt szavazással, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozza meg.
(2) A megjelent tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott döntése szükséges az egyesület alapszabályának megállapításához és módosításához.
(3) Az egyesület más szervezettel történő egyesülésének kimondásához, illetve az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(4) Titkos szavazást kell elrendelni személyi kérdésekben, továbbá a tagok szavazati képességre nézve 20%-ának a javaslatára bármely más kérdésben is.
34. A közgyűlés által meghozott határozatok hitelesítése és nyilvántartása
A közgyűlésről minden esetben - a jelen alapszabályban a közhasznúsági dokumentáció alatt meghatározott tartalommal - jegyzőkönyvet kell felvenni, ami történhet írásban vagy hangfelvétel útján, aminek az átirata hitelesítendő. A hangfelvételt a jegyzőkönyvvel együtt meg kell őrizni.
a) A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvezető és a tagok sorából e célra megválasztott két hitelesítő írják alá.
b) A közgyűlés által meghozott határozatokról az elnök folyamatos nyilvántartást vezet, melybe a határozatot annak meghozatala után köteles bevezetni. A nyilvántartásnak olyannak kell lenni, hogy megállapítható legyen a közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).

35. A döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról
a) A közgyűlés tagokat, egyéb szerveket érintő határozatainak az őt érintő részének szó szerinti kivonatát a keletkezéstől számított 8 (nyolc) napon belül ajánlott levél útján közölni kell, illetve a hatályos törvények betartása mellett az egyesület honlapján (karpatok.eu) nyilvánosságra kell hozni.
b) Az egyesület működéséről, szolgáltatási igénybevétele módjáról szóló információkat (tájékoztatókat), valamint a közhasznúsági jelentést, a költségvetés és az éves beszámoló tárgyában hozott közgyűlési határozatokat az egyesület honlapján (karpatok.eu) hozza nyilvánosságra.
c) A közgyűlési határozatok nyilvánosságra hozatala a titkár feladata, aki azokat – a közgyűlés jegyzőkönyvéből 8 napon belül - a Pestkörnyéki Kárpát Egyesület honlapján teszi közzé.
d) Ugyancsak a titkár közli írásban az érintettekkel a személyre szóló határozatokat, - ideértve bármely ügyben az Elnökség által hozott határozatokat is, - amelyeket a képviseleti jogoknak megfelelően kell az egyesület nevében aláírni.