9. oldal

VI. Az egyesület gazdálkodása

 

60. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében a rendelkezésére álló vagyonnal a vonatkozó jogszabályokra tekintettel, a jóváhagyott éves költségvetése szerint gazdálkodik.
61. Az egyesületnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el.
62. Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. Az egyesület tagdíjának mértékét - az elnökség javaslatára - a közgyűlés határozza meg.
63. Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet.
(1) A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.
(2) A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
(3) A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
(4) A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
64. Az egyesület hatékonyabb gazdálkodása elősegítésére alapítványt, gazdasági társaságokat hozhat létre és működtethet.
Az egyesület bevételei:
 az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
 közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
 tagdíj;
 más jogszabályokban meghatározott egyéb bevétel;
 vállalkozási tevékenységből származó bevétel;
 egyéb bevétel.
Az egyesület költségei:
 a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
 a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
 a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), bevételarányosan megosztva;
 egyéb költségek.